plástev

Kontakt + GDPR - GDPR


Milí rodiče a studenti,

dovolte mi, abych Vás jakožto správce osobních údajů, informovala o tom, jaké osobní údaje zpracovávám, z jakých zdrojů je získávám, k jakým účelům je využívám a komu je smím poskytnout, o Vašich právech a způsobu ochrany Vašich údajů, a o tom, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracovávám.

 

Informace o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).


Bc. Lucie Šimků

se sídlem Durďákova 363/55, 61300 Brno,

IČ: 01071106,

zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

telefonický kontakt: 739 663 695, kontaktní emailová adresa: happikyds@gmail.com

provozovna: Minská 892/4, 616 00 Brno

(dále jen „správce“)

 

Zpracovávané osobní údaje a způsob jejich získání:

Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení studenta/dítěte, datum narození studenta/dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, číslo OP zákonného zástupce, jméno a příjmení osoby zmocněné zákonným zástupcem pro vyzvedávání studenta/dítěte ze služby poskytované správcem, číslo OP osoby zmocněné zákonným zástupcem pro vyzvedávání studenta/dítěte ze služby poskytované správcem

 • kontaktní údaje: trvalé bydliště, telefonický kontakt, emailová adresa,

 • vztah osoby, jenž je zákonným zástupcem zmocněná pro vyzvedávání studenta/dítěte ze služby poskytované správcem, ke studentovi/dítěti

 • údaj o zdravotní pojišťovně (na základě souhlasu),

 • informace o alergiích na potraviny a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, v případě dobrovolného uvedení údajů ze strany zákonného zástupce za účelem zajištění ochrany zdraví přihlášeného studenta/dítěte v rámci výuky,

 • fotografie nebo videozáznam studenta/dítěte a fotografie jeho výtvarných a jiných uměleckých projevů za účelem informovanosti a za účelem prezentace a propagace služeb správce (na základě souhlasu),

 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu (na základě souhlasu), IČ a DIČ v případě dobrovolného uvedení údajů ze strany zákonného zástupce za účelem fakturace, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu, jsou uvedeny v Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který správci můžete udělit. Informace o alergiích a zdravotních obtížích mohou být správci pouze dobrovolně a výslovně sděleny pro zajištění ochrany zdraví studenta/dítěte v rámci výuky.

Osobní údaje získává správce především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje využívány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za stanoveným účelem a to zejména pro:

 • poskytování služeb správce a jejich vyúčtování

 • komunikaci s Vámi, především za účelem zasílání reportů z hodin, domácích úkolů a dalších důležitých informací týkajících se poskytované služby

 • informování o akcích a kurzech spráce, zvláště pak o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),

 • plnění zákonných povinností

 • vedení zákaznické evidence,

 • prezentaci a propagaci služeb (na základě výslovného souhlasu)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou zákonem. Poté jsou osobní údaje skartovány, vymazány či anonymizovány.

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty?

Osobní údaje jsou zpracovávány přímo správcem.

Vedle správce mohou být osobní údaje poskytnuty:

 • poskytovatelům účetních a právních služeb, s nimiž má správce smlouvu

 • třetím osobám, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů na základě zákonné žádosti

Správce nemá v současné době žádné zaměstnance, ale v případě, že se v budoucnosti tato skutečnost změní, mohou být pro zajištění výše popsaných účelů osobní údaje zpracovávány vedle správce i jeho zaměstnanci, bude-li to nezbytné pro náplň jejich práce.

Je možné, že se v budoucnu správce rozhodne využít další zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákonného zástupce a jeho dítěte do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným.

 

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správce

 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,

 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,

 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,

 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,

 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,

 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,

 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?

 • Fyzické dokumenty jsou uloženy v uzamčené skříni, ke které má přístup pouze správce.

 • Elektronické dokumenty jsou uloženy v počítači, který je chráněný uživatelský jménem a heslem, k nimž má přístup pouze správce.

 

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se, prosím, přímo na správce, a to telefonicky na tel. č.: +420 739 663 695, elektronicky na adrese happikyds@gmail.com nebo písemně na adrese Durďákova 363/55, 613 00 Brno.plástev